Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

THỦY ĐIỆN BẢO LÂM 3

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện 1
Địa điểm: huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Thời gian: 2015 - 2016
Công việc thực hiện:

Thi công đào đắp các hạng mục công trình chính, công trình tạm.

Công suất lắp máy: 46 MW;

Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ đồng.

Giá trị hợp đồng của Công ty: 24 tỷ đồng