Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền trả cổ tức năm 2021.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền trả cổ tức năm 2021.

22/02/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền...
Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và quyền trả cổ tức năm 2020.
22/02/2022
Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và quyền trả cổ tức năm 2020.
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.
28/10/2021
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
01/07/2021
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
08/06/2021
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
08/06/2021
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
08/06/2021
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
08/06/2021
Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
08/06/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.