Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.
28/10/2021
THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.
11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.
05/07/2021
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2021.