Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

25/04/2024
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
Báo cáo tài chính tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 của công ty.
15/04/2024
Báo cáo tài chính tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 của công ty.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty.
15/04/2024
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty.
Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, kèm tài liệu Đại Hội.
03/04/2024
Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, kèm tài liệu Đại Hội.
Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.
29/03/2024
Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.
Báo cáo Kiểm toán Tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty.
12/03/2024
Báo cáo Kiểm toán Tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty.
Báo cáo Kiểm toán Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty.
12/03/2024
Báo cáo Kiểm toán Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty.
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty.
01/03/2024
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
22/02/2024
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
22/02/2024
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công...