Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

22/02/2024
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
22/02/2024
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023.
17/01/2024
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023.
17/01/2024
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023.
18/10/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023
18/10/2023
cong-bo-bao-cao-tai-chinh-rieng-quy-3-nam-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
10/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
10/08/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.
18/07/2023
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023.