Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, kèm tài liệu Đại Hội.

Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, kèm tài liệu Đại Hội.

03/04/2024
Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, kèm tài liệu Đại Hội.
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty.
01/03/2024
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của công ty.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
22/02/2024
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022.
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
22/02/2024
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công...
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
28/04/2023
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Kèm tài liệu họp).
06/04/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Kèm tài liệu họp).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền trả cổ tức năm 2021.
22/02/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền...