Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Sông Đà (thành lập năm 1975) thuộc Tổng công ty Sông Đà.
Tháng 02/1986 Công ty Tư vấn và Khảo sát thiết kế chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Thiết kế Sông Đà và Phòng Trắc đạc.
Năm 2001, Công ty được đổi thành Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà trên cơ sở hợp nhất Công ty Thiết kế tự động hoá CODEMA; Trung tâm Thí nghiệm miền Bắc; Trung tâm Thí nghiệm miền Nam; Phòng Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng và thiết bị; Phòng Dự án và Tư vấn đấu thầu với Công ty Tư vấn và Khảo sát thiết kế.
Tháng 10/2004, thực hiện Quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
Đến nay, với trên 45 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát, tư vấn thí nghiệm và khoan phun gia cố chống thấm tại các dự án thủy điện, thủy lợi, giao thông, dân dụng, công nghiệp, điện gió,... Và Công ty tiếp tục định hướng phát triển cho giai đoạn 2020-2025 như sau:
  • Phát triển Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà trở thành một Công ty tư vấn toàn diện, có đủ khả năng thực hiện công tác tư vấn các dự án phát triển nguồn điện lớn ở trong và ngoài nước.
  • Thực hiện đa dạng hoá ngành nghề, trong đó lấy trọng tâm là tư vấn lập và quản lý dự án các công trình năng lượng, công nghiệp, giao thông và phát triển kết cấu hạ tầng, dân dụng công nghiệp.  Tham gia tích cực và hội nhập sâu rộng với thị trường trong và khu vực Đông Nam Á.
  • Tiếp tục nghiên cứu mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, bất động sản.
  • Hợp tác và liên danh, liên kết với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có uy tín và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, ứng dụng các thành quả về khoa học công nghệ mới vào trong sản xuất.
  • Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao sức mạnh cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu, giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa Công ty, người lao động, khách hàng và cổ đông, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.