Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Báo cáo tài chính tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 của công ty.

Báo cáo tài chính tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 của công ty.

15/04/2024
Báo cáo tài chính tài chính tổng hợp quý 1 năm 2024 của công ty.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty.
15/04/2024
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 của Công ty.
Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.
29/03/2024
Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.
Báo cáo Kiểm toán Tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty.
12/03/2024
Báo cáo Kiểm toán Tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty.
Báo cáo Kiểm toán Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty.
12/03/2024
Báo cáo Kiểm toán Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023.
17/01/2024
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023.
17/01/2024
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023.
18/10/2023
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023.
Công bố báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023
18/10/2023
cong-bo-bao-cao-tai-chinh-rieng-quy-3-nam-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
10/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.