Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
22/02/2024
Nghị quyết: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
/upload/files/18%20NQ-H%C4%90QT%20ng%C3%A0y%2022_2_2024%20chi%20tr%E1%BA%A3%20c%E1%BB%95%20t%E1%BB%A9c%20v%C3%A0%20ng%C3%A0y%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng.pdf