Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Sông Đà (6 tháng đầu năm 2021).
31/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư Vấn Sông Đà (6 tháng đầu năm 2021).
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
01/07/2021
Công bố thông tin sau Đại hội cổ đông năm 2021.
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
24/06/2021
Thông báo thay đổi nhân sự và Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty.
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
08/06/2021
Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.
08/06/2021
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát.