Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông, các mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu ủy quyền và giấy kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội....

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông, các mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu ủy quyền và giấy kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội....

08/06/2021
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông, các mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu ủy quyền và giấy kiến nghị...
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
08/06/2021
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.
28/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.