Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

08/06/2021
Công bố thông tin bất thường: Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
28/04/2021
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Công ty mẹ quý I năm 2021.
19/04/2021
Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Công ty mẹ quý I năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý I năm 2021.
19/04/2021
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý I năm 2021.
Báo cáo thường niên năm 2020.
19/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
05/03/2021
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.
28/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.
19/01/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.