Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
01/07/2021
1.  /upload/files/1_%20%C4%90i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%202021.pdf. 
2. upload/files/2_%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20Ban%20T%E1%BB%95ng%20gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c.pdf.
3. /upload/files/3_%20T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20V_v%20th%C3%B4ng%20qua%20BC%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20n%C4%83m%202020%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.pdf
4. /upload/files/4_%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20v%C3%A0%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20H%C4%90QT%20n%C4%83m%202020.pdf.
5. /upload/files/5_%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20Ban%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t.pdf.
6. /upload/files/6_%20%20T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20danh%20s%C3%A1ch%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20BCTC%202021.pdf.
7. /upload/files/7_%20T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20quy%E1%BA%BFt%20to%C3%A1n%20chi%20ph%C3%AD%20l%C6%B0%C6%A1ng%2C%20th%C3%B9%20lao%20H%C4%90QT%2C%20BKS%202020%3B%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%A1n%202021.pdf.
8. /upload/files/8_%20QC%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99_v%E1%BB%81%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%200001.pdf.
9. /upload/files/9_%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng_c%E1%BB%A7a%20H%C4%90QT.pdf.
10. /upload/files/10_%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20H%C4%90%20BKS.pdf.
11. /upload/files/11_%20Danh%20s%C3%A1ch%20C%C4%90%20d%E1%BB%B1%20%C4%90H.pdf.
12. /upload/files/53_BB_2021_%C4%90H%C4%90C%C4%90%20k%C3%A8m%20bi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20ki%E1%BB%83m%20phi%E1%BA%BFu.pdf.
13. /upload/files/54%20NQ_2021_%C4%90H%C4%90C%C4%90.pdf.
14. /upload/files/188%20CBTT-TCK.pdf.
15. /upload/files/S%E1%BB%91%2055_Q%C4%90 - H%C4%90QT%20ban%20h%C3%A0nh%20quy%20ch%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20H%C4%90QT.pdf .
16./upload/files/S%E1%BB%91%2056_Q%C4%90-H%C4%90QT%20ban%20h%C3%A0nh%20quy%20ch%E1%BA%BF%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99%20v%E1%BB%81%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20C%C3%B4ng%20ty.pdf.
17. /upload/files/T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20th%C3%B4ng%20qua%20%C4%91i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20v%C3%A0%20quy%20ch%E1%BA%BF.pdf.