Menu Button
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.

11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
11/08/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2021.
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
20/07/2021
Công bố báo Tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Công ty mẹ quý I năm 2021.
19/04/2021
Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Công ty mẹ quý I năm 2021.
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý I năm 2021.
19/04/2021
Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ quý I năm 2021.
Báo cáo thường niên năm 2020.
19/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
16/03/2021
Công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020.
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.
19/01/2021
Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020.